In uitvoering

Verkeer en veiligheid

Landbouwsluis Klaverdijk

In de zomer van 2019 werd een inloopavond gehouden in de Ludgerusschool, door gemeente Oost Gelre, om de plannen voor een landbouwsluis op de Klaverdijk voor te leggen. Er werd massaal gehoor gegeven aan deze inloopbijeenkomst, wat tot bijna 90 reacties en zienswijzen heeft geleid. Meer dan 95% van de aanwezigen stemden tegen het plan. De gemeente heeft daarop besloten van het plan af te zien.

Update landbouwsluis/oversteek N18

N.a.v de jaarvergadering 5 oktober 2021, heeft Chris Bomers zitting genomen in de klankbordwerkgroep welke gaat over de sluiting van de oversteken over de N18 ’traject Lievelde’. Hierbij gaat voor Zwolle vooral over de sluiting van de oversteek bij de Zwolse weg. De klankbordwerkgroep beraadt zich over hoe een nieuwe oversteek eruit zou moeten komen te zien. Zowel vanuit Lievelde als Zwolle is er een grote behoefte voor een oversteek.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn hierover mail dan naar info@contactgroepzwolle.nl. In een volgende vergadering kunnen deze punten dan meegenomen worden.

Verkeersmaatregelen

De gemeente heeft voor het hele buitengebied een 60 km zone ingesteld. Hierdoor is er eenduidigheid in de maximale snelheid op o.a. de Klaverdijk. (Deel Oost Gelre was 80km/uur en deel Berkelland 60km/uur) Dit is door de gemeente per brief kenbaar gemaakt aan alle belanghebbenden, inwoners en bezoekers van de inloopbijeenkomst. Tevens werd men per brief geïnformeerd naar het vervolgproces van verkeersmaatregelen.

Het vervolgproces hield in dat de Contactgroep begin 2020 op het gemeentehuis werd uitgenodigd om het ‘verkeersmaatregelenpakket’ dat de gemeente, op basis van plannen en ontvangen reacties op de inloopavond, heeft uitgewerkt te bediscussiëren. De Contactgroep heeft daarop besloten de werkgroep ‘verkeer en veiligheid’ van het nieuwe dorpsplan en de omwonenden van ‘het kruisbeeld’ hier ook in te betrekken. Een gezamenlijk gedragen pakket is tot stand gekomen en voorgelegd aan de gemeente Oost Gelre en besproken met de ambtenaren.

Een van de meest ‘uitdagende’ maatregelen hield in dat ongewenst verkeer over de Klaverdijk geweerd zou worden. Daarbij is gesproken over het instellen van ‘bestemmingsverkeer’ waarbij de Contactgroepen van Zwolle en Holterhoek benadrukten dat deze maatregel nimmer consequenties mogen hebben voor inwoners van Zwolle en Holterhoek zelf. Het is enkel bedoeld om sluipverkeer tegen te gaan. Door de ambtenaren is aangegeven dat zo’n bepaling t.a.v. het ‘bestemmingsverkeer ‘niet uitvoerbaar is.  Deze optie werd door de contactengroepen daarna als NIET wenselijk gezien omdat de invoer van deze regel dan grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid van Zwolle en Holterhoek. Ook andere gezamenlijk gedragen maatregelen zijn besproken en de gemeente zou hierop terug komen.

Helaas was door corona fysiek overleg niet meer mogelijk. De maatregelen waar draagvlak voor was zijn door de gemeente anders uitgewerkt. Hierover is ongenoegen geuit en contact gezocht met de wethouder.

De gemeente heeft een eigen versie van het ‘verkeersmaatregelenpakket’ inmiddels deels uitgevoerd. Dit niet naar ieders volle tevredenheid. Wethouder Bonsen heeft de Contactgroep verzekerd dat ze in verdere gang van zaken wel geïnformeerd zullen worden.

De contactgroep houdt u middels deze site op de hoogte van verdere ontwikkelingen m.b.t. de ‘verkeersmaatregelen’. Er moet worden gekeken naar maatregelen die wel het sluipverkeer weren, maar niet de leefbaarheid van Zwolle en Holterhoek aantasten.

Verkeer en veiligheid

Heeft u ook vragen of opmerkingen over de verkeersveiligheid in Zwolle, geef dit dan door aan Contactgroep Zwolle via de link.

Meer kansen in uitvoering

Lorem ipsum dolor sit amet sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua of bekijk hier het overzicht van de kansen in uitvoering.

Menu